华电国际莱城发电厂

/ -hua-dian-guo-ji-lai-cheng-fa-dian-chang