华能北方电力达拉特发电厂

/ guo-jia-dian-tou-ning-xia-qing-tong-xia-lv-ye-fa-d